Regulamin warsztatów Zbuduj poczucie własnej wartości

 • 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady prowadzenia Warsztatów organizowanych przez Organizatora, prawa i obowiązki ich Uczestników i Organizatora, warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o prowadzenie Warsztatów oraz tryb postępowania reklamacyjnego w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Szczegółowy opis oferowanych przez Organizatora szkoleń, wysokość opłaty za szkolenie, warunki udzielania rabatów, i pozostałe informacje umieszczone są na stronie internetowej www.warsztat.sylwiastefanczyk.pl/regulamin  i dostępne dla Klientów i osób zainteresowanych do terminu startu wydarzenia.
 3. Regulamin jest udostępniany Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej www.warsztat.sylwiastefanczyk.pl/regulamin  przed zawarciem umowy.
 4. Zawarcie umowy o szkolenie oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przestrzeganie Regulaminu przy użyciu systemów teleinformatycznych lub środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy między Organizatorem, a Klientem.
 5. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili dokonania zakupu szkolenia.
 • 2.

Definicje

 1. Organizator – VINATT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Przyborowie 16, 32-823 Szczepanów wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000889746, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8692000634; o kapitale zakładowym: 5000 zł (dalej jako „Vinatta”);
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza wziąć udział w Warsztatach; od momentu zawarcia Umowy, Klient zwany jest też Uczestnikiem.
 3. Umowa (lub Bilet) – umowa zawarta między Klientem a Organizatorem, na udział w Warsztatach.
 4. Warsztaty – szkolenie w trybie stacjonarnym oferowane przez Organizatora, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Materiały – wszelkie treści dostarczane Uczestnikowi w dowolnej formie podczas lub w związku Warsztatami;
 6. Produkt – dostęp lub udział w Warsztatach oraz dostęp do Materiałów;
 7. Rejestracja (złożenie zamówienia) – oznacza proces inicjujący zawarcie Umowy o udział Klienta w Warsztatach polegający na: wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego z danymi Klienta, złożeniu oświadczenia woli o akceptacji Regulaminu;
 8. Opłata – koszty organizacji Warsztatów i wynagrodzenie Organizatora za Warsztaty. Jest to całkowity koszt ponoszony przez Uczestnika na rzecz Organizatora z tytułu udziału Uczestnika w Warsztatach.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Warsztatów, który stanowi też integralną część każdej Umowy.
 • 3.

          Warsztaty

 1. Warsztaty organizowane przez Organizatora są skierowane do osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zarówno prowadzących, jak i nieprowadzących działalności gospodarczej.
 2. Warsztaty odbywają się w trybie stacjonarnym, w dacie i lokalizacji wskazanej Uczestnikom przez Organizatora na stronie internetowej www.warsztat.sylwiastefanczyk.pl   oraz w Umowie.
 3. Warsztaty odbywają się stacjonarnie.
 4. Warunkiem udziału w Warsztatach jest uprzednie zawarcie Umowy i uregulowanie Opłaty za Warsztaty w całości.
 • 3.

         Zawarcie umowy

 1. Zawarcie Umowy na udział w Warsztatach następuje poprzez:
  1. Dokonanie Rejestracji przez Klienta (złożenie zamówienia) oraz zaakceptowanie przez Organizatora dokonanej Rejestracji (potwierdzenie zamówienia) lub
  2. Podpisanie Umowy w formie pisemnej przez Klienta (z chwilą podpisania przez Klienta);
 2. Dokonanie Rejestracji czyli złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie ikonki „Zarezerwuj swoje miejsce” a następnie wypełnienie formularza na stronie internetowej www.warsztat.sylwiastefanczyk.pl  lub skontaktowanie się z Organizatorem poprzez: email biuro@sylwiastefanczyk.pl  lub infolinię pod numerem +48 579514310 i poinformowanie o decyzji zakupowej.
 3. Przy dokonaniu Rejestracji Klient powinien podać dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy, a w szczególności:
  1. nazwisko i imię Klienta lub nazwę w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą wykupujących Warsztaty w związku z prowadzoną działalnością,
  2. adres zamieszkania / adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
  3. adres do korespondencji,
  4. adres email (poczty elektronicznej),
  5. NIP, w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą, zamierzających pobrać fakturę, wykupujących udział w Warsztatach w związku z prowadzoną działalnością.
 4. Następnie na adres email Klienta zostanie wysłane (do 7 dni od złożenia zamówienia) podsumowanie zamówienia z dalszymi instrukcjami, w tym numerem konta Organizatora, na które należy dokonać Opłaty, jej części lub wpłacić zadatek.
 5. Akceptacja Rejestracji następuje poprzez wysyłkę na adres email Klienta Umowy (potwierdzenia zamówienia). Wysłanie potwierdzenia zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 3 dni od dnia zaksięgowania Opłaty lub jej części przez Organizatora.
 6. Organizator ma prawo do niezaakceptowania dokonanej Rejestracji w przypadku braku miejsc, odwołania Warsztatów lub z innych ważnych przyczyn. W takim wypadku Organizator niezwłocznie zwraca uiszczoną przez Klienta Opłatę.
 7. Dokonując Rejestracji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Rejestracji, Informacji handlowych ( w rozumieniu ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celem określonym w niniejszym Regulaminie.
 8. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku podania nieprawdziwych danych Organizator ma prawo odmówić Rejestracji, jak również ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów i naprawienie wynikłej z tego szkody.
 9. Przed dokonaniem Rejestracji Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Klient może skontaktować się z Organizatorem telefonicznie lub mailowo, w celu ich wyjaśnienia. Ewentualne odstępstwa od Regulaminu uzgodnione z Organizatorem znajdą się w Umowie. Złożenie zamówienia (tj. dokonanie Rejestracji) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości.
 • 5.

Zmiana terminu lub odwołanie

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu lub miejsca Warsztatów oraz osoby prowadzącej Warsztaty, jak również prawo do odwołania Warsztatów z ważnych przyczyn, za które uznaje się obiektywną niemożność przeprowadzenia Warsztatów w uprzednio zaplanowany sposób lub inne przyczyny, niezależnie od Organizatora.
 2. W takim przypadku Organizator powiadamia Klienta o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta podczas Rejestracji.
 3. Klient ma prawo do skorzystania z Warsztatów w nowym miejscu lub czasie lub rezerwacji innego terminu Warsztatów lub ze środków wskazanych w § 7 ust. 3 Regulaminu.
 • 6.

Opłata, zadatek, raty

 1. Opłata za Warsztaty jest wskazana na stronie Organizatora www.warsztat.sylwiastefanczyk.pl  oraz w Umowie.
 2. W ramach opłaty za Warsztaty Organizator zapewnia:
  1. Udział w Warsztatach Zbuduj poczucie własnej wartości;
  2. Obiad
  3. Przerwy kawowe podczas całego wydarzenia;
  4. Materiały szkoleniowe;
  5. Całodniowa sala szkoleniowa z pełnym wyposażeniem;
  6. Skrypt warsztatowy w wersji papierowej;
  7. Sesje networkingowe;
  8. Darmowy parking;
 3. Koszty dojazdu oraz dodatkowe koszty pobytu, usług hotelu oraz wyżywienia, nie wymienione w ustępie poprzedzającym Klient pokrywa we własnym zakresie.
 4. Opłaty za Warsztaty można wnosić tradycyjnym przelewem bankowym na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego tytułem „Zbuduj poczucie własnej wartości 2022”.
 5. Opłata powinna być dokonana w terminie do 24 godzin od dnia otrzymania przez Klienta podsumowania zamówienia lub zawarcia Umowy w formie pisemnej.
 6. Za datę dokonywania wpłat na rzecz Organizatora, uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku Organizatora.
 7. Klientowi nie przysługuje prawo do dokonywania jakichkolwiek odliczeń i potrąceń odnoszących się do Opłaty ani do zadatku.
 8. W przypadku niedokonania przez Klienta wpłaty Opłaty w całości, w tym najpóźniej do 14 dni od otrzymania podsumowania zamówienia – oznacza rezygnację z udziału w Warsztatach. W takiej sytuacji Umowa wygasa automatycznie.
 9. W przypadku

a )  Nieuregulowania przez klienta Opłaty w całości do dnia 24.05.2000 r.
b )  niedokonania przez Klienta pierwszej raty zgodnie postanowieniami niniejszego paragrafu, lub
c ) powstania zaległości płatniczych po stronie Klienta przekraczających 7 (siedem) dni i ich nieuregulowania pomimo wyznaczenia przez Organizatora dodatkowego, co najmniej 3 dniowego terminu,

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości równowartości kwoty Opłaty.

W przypadku odstąpienia przez Kupującego wyłącznie od umowy kredytu przeznaczonego na sfinansowanie zakupu Produktu od Sprzedawcy, gdy Kupujący otrzymał już dostęp do Produktu, Sprzedawca będzie dochodził zapłaty Ceny bezpośrednio od Klienta (art. 56 ust. 5 ustawy o kredycie konsumenckim).[1]

 1. Klient oświadcza, że posiada wystarczające środki na zapłatę Opłaty w całości, a nadto w dacie zawierania Umowy nie został złożony wniosek o jego upadłość, nie toczy się postepowanie w przedmiocie jego upadłości ani restrukturyzacji, nie toczą się przeciwko niemu ani jego majątkowi żadne postępowania sądowe, sądowo-administracyjne ani administracyjne o zapłatę, jakiekolwiek postępowania egzekucyjne w tym egzekucji w administracji, ani zabezpieczające, a nadto nie występują przesłanki do wszczęcia któregokolwiek z ww. postępowań.
 2. Klient oświadcza, że zawarcie i wykonanie Umowy nie spowoduje naruszenia praw innych podmiotów na mocy przepisów kodeksu cywilnego art. 59 i nast. i 527 i nast.
 3. Klient jednocześnie zobowiązuje się nie dokonać żadnych uszczupleń swojego majątku, do czasu pełnego zaspokojenia Organizatora, które to uszczuplenia mogłyby zmniejszyć lub uniemożliwić zaspokojenie Organizatora na mocy Umowy. Naruszenie tego zobowiązania przez Klienta stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Organizatora z winy Klienta i przepadku zadatku na rzecz Organizatora – jeśli był wpłacony.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że Organizator zawarł Umowę wyłącznie w oparciu o oświadczenia i zapewnienia Klienta, dlatego też oświadczenie nieprawdy w zakresie opisanym w ustępach poprzedzających, stanowi wprowadzenie Organizatora w błąd co do istotnych okoliczności sprawy i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Organizatora.
 5. W przypadku odstąpienia przez Organizatora od Umowy z powodu nieregulowania pozostałej po uiszczeniu zadatku części Opłaty lub którejkolwiek raty Opłaty przez Klienta, Organizator może zgłosić Klienta do Biura Informacji Gospodarczej[2].
 • 7.

Rozwiązanie i zmiana umowy

 1. Uczestnikowi Warsztatów stacjonarnych nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Organizator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub Umowy, w szczególności w przypadku naruszenia terminów płatności Opłaty lub części Opłaty lub naruszenia licencji na Materiały.
 3. Klient może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku otrzymania informacji od Organizatora o odwołaniu Wydarzenia, zmianie miejsca, terminu lub osoby prowadzącej Warsztaty lub naruszenia Regulaminu przez Organizatora.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy/odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, kwota dotychczas uregulowanej Opłaty nie podlega w całości ani w części zwrotowi na rzecz Klienta, lecz podlega zaliczeniu na poczet kary umownej za naruszenie warunków Umowy, zgodnie z § 6 ust. 12.
 5. W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta zgodnie z ust. 3 Opłata za Warsztaty lub zadatek podlega zwrotowi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rozwiązaniu umowy.
 6. Nieobecność na Warsztatach nie stanowi rozwiązania umowy i nie uprawnia do żądania zwrotu Opłaty za Warsztaty lub zadatku, a jeśli nie została uregulowana w całości pozostała część staje się wymagalna zgodnie z Umową.
 7. Klient może przenieść prawo do udziału w Warsztatach na osobę trzecią. W takim wypadku najpóźniej na 5 dni przed terminem Warsztatów Klient powinien poinformować Organizatora o zmianie Uczestnika Warsztatów wraz z podaniem jego pełnych danych (w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL). Klientowi nie przysługuje zwrot ewentualnego zadatku lub Opłaty wpłaconej na poczet Warsztatów.
 8. Rozwiązanie umowy ani odstąpienie od niej przez którąkolwiek ze stron, nie powoduje uchylenia praw nabytych przez Organizatora na podstawie Umowy, w tym prawa do utrwalenia i wykorzystania wizerunku Uczestnika.

  §8.

Ochrona danych osobowych

 1. Organizator przetwarza udostępnione mu przez Klientów dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, znajdują się w załącznikach nr 1-3 do Regulaminu.
 2. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie Umowy.
 3. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, na zasadach i w zakresie opisanym w Umowie.
 • 9.

Materiały, licencja, odpowiedzialność

 1. Wszelkie Materiały udostępniane i przekazywane podczas Warsztatów stanowią przedmiot ochrony prawno-autorskiej, a prawo do korzystania z nich przysługuje Uczestnikom wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.
 2. Wszelkie Materiały, mogą być przez Uczestnika wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych, pod warunkiem uregulowania pełnej Opłaty za Warsztaty. Uczestnikowi nie wolno w szczególności:
  1. powielać Materiałów,
  2. zbywać lub przekazywać osobom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie,
  3. odtwarzać publicznie, rozpowszechniać lub w inny sposób udostępniać.
 3. Uczestnik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu Warsztatów z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.
 4. Klient zobowiązuje się przestrzegać powyższych zobowiązań, w tym także zobowiązuje się nie brać udziału w jakimkolwiek działaniu które zmierzałoby do naruszenia praw własności intelektualnej lub przepisów prawa, w tym naruszających dobra materialne lub osobiste ich autora lub Organizatora.
 5. Materiały i zawarte w nich informacje stanowią subiektywną ocenę ich autora. Wykorzystanie technik i wiedzy zaprezentowanej podczas Warsztatów nie stanowi gwarancji uzyskania efektu zamierzonego przez Uczestnika.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Uczestnika udostępnionych mu informacji i Materiałów.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego zastosowania informacji lub Materiałów przedstawionych podczas Warsztatów.

 

 • 10.

         Poufność

 1. Przez cały okres obowiązywania Umowy jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Uczestnik zobowiązuje się względem Organizatora do nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa Organizatora (dalej: tajemnica przedsiębiorstwa lub informacje poufne). Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje dotyczące danej strony, nieujawnione do wiadomości publicznej, których ujawnienie chociażby potencjalnie mogło wyrządzić szkodę stronie, której owe informacje dotyczą. W szczególności za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje programowe, techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne każdej ze stron, w tym treść Produktu.
 2. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest dopuszczalne tylko za uprzednim pisemnym zezwoleniem Organizatora, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia takich informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.
 3. Za przestrzeganie nakazów/zakazów, o których mowa w ust.1 i ust.2 niniejszego paragrafu żadnej ze stron nie jest należne żadne wynagrodzenie ani zwrot jakichkolwiek kosztów.
 4. Każda ze stron zobowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu zabezpieczenia informacji poufnych, o których mowa w ust. 1, przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
 5. Do informacji poufnych nie zalicza się faktu zawarcia Umowy. Strony wyrażają zgodę na wykorzystanie tego faktu w celach reklamowych.
 6. Za naruszenie zakazów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Organizatorowi należna jest kara umowna w wysokości dwukrotności Opłaty za Warsztaty wynikającej z Umowy, a także ma prawo do odstąpienia od Umowy z winy Uczestnika.
 • 11.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może zgłosić reklamację dotyczącą przedmiotu Umowy w drodze korespondencji elektronicznej na adres: biuro@sylwiastefanczyk.pl
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później jednak, niż w terminie 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia.
 3. Reklamacja powinna szczegółowo opisywać stan sprawy oraz dane Klienta, precyzować ewentualne żądanie oraz obejmować dokumenty lub dane konieczne do rozstrzygnięcia sprawy.
 4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli wyjaśnienie sprawy w tym terminie nie będzie możliwe Organizator poinformuje o tym składającego reklamację wskazując przewidywany termin zakończenia sprawy.
 • 12.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
 2. Ilekroć w Regulaminie lub Umowie jest mowa o prawie Organizatora odstąpienia od Umowy, Organizatorowi przysługuje to prawo w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
 3. Wszelkie informacje i oświadczenia Organizatora, w tym dotyczące rozwiązania umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Klienta.
 4. Wszelkie informacje i oświadczenia Klienta, w tym dotyczące rozwiązania Umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: biuro@sylwiastefanczyk.pl.
 5. Postanowienia o karach umownych pozostają w mocy na wypadek odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.
 6. Podpisując lub wypełniając elektronicznie Formularz rejestracyjny Klient akceptuje warunki wskazane w Formularzu oraz w Regulaminie jako warunki Umowy wiążącej Klienta i Organizatora.
 7. Przed podpisaniem Umowy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i Formularza oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów. W razie wykrycia błędów i nieścisłości Klient przed podpisaniem Umowy powinien zwrócić się do Organizatora w celu pisemnego potwierdzenia wszelkich naniesionych przez niego w Umowie zmian. Organizator odpowiada wyłącznie na oświadczenia złożone na piśmie lub mailem z adresu podanego w formularzu Rejestracyjnym lub Umowie i czyni to przez upoważnionych do tego pracowników i agentów.
 8. Jeśli w Umowie lub Regulaminie znajdą się postanowienia nieważne lub nieskuteczne, nie powoduje to nieważności pozostałych postanowień, a postanowienia nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Umowa, Regulamin i załączniki do nich stanowią wyłączną i całkowitą podstawę stosunku prawnego zawieranego przez Strony i jakiekolwiek wcześniejsze lub inne ustalenia tracą moc z chwilą zawarcia Umowy.
 10. Załączniki do Umowy i Regulaminu stanowią integralną część Umowy.
 11. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli drogą elektroniczną, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, w tym w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. W przypadku sporów wynikających z Umowy strony dołożą starań, by rozwiązać je w sposób polubowny. W przypadku sporu, który nie został rozwiązany polubownie, każda ze stron może wystąpić do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.
 13. Konsument przyjmuje do wiadomości, że posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z umową, w tym przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
 14. Ilekroć w Umowie lub Regulaminie mowa jest o karach umownych, podlegają one sumowaniu do maksymalnej wartości 2-krotności Opłaty bez zastosowanego rabatu, a nadto Organizator może dochodzić odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar. Kary są niezależne od wysokości i faktu poniesienia ewentualnej szkody przez Organizatora. Postanowienia o karach umownych pozostają w mocy na wypadek odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.05.2021 roku.

Załącznik nr 1 – polityka prywatności

Załącznik nr 2 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 3 – polityka plików cookies

Załącznik nr 4 – informacja o prawie odstąpienia i wzór formularza odstąpienie

Załącznik nr 1
Polityka prywatności

 

       [Postanowienia ogólne]

 

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym warsztat.sylwiastefanczyk.pl, zwane dalej Danymi. Polityka prywatności jest załącznikiem do Regulaminu i jego integralną częścią, zaś wszystkie terminy w niej użyte mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie.
 2. Dane to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie takich cech jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 1. Administratorem Danych jest VINATT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Przyborowie 16, 32-823 Szczepanów wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000889746, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8692000634; o kapitale zakładowym: 5000 zł (dalej jako „Vinatta”); e-mail: biuro@sylwiastefanczyk.pl
 1. Administrator Danych wyznaczył inspektora Danych, z którym można kontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora Danych lub za pośrednictwem e-maila: biuro@sylwiastefanczyk.pl
 2. Administrator Danych oświadcza, że Dane są przetwarzane zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, przepisami zmieniającymi albo zastępującymi te akty, przepisami wykonawczymi oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Przetwarzanie Danych w rozumieniu Polityki prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych lub zestawach Danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

[Źródło Danych]

 1. Źródłem Danych są informacje pozyskane bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, w szczególności w ramach Rejestracji, Logowania, składania Zamówień, zawierania Umów lub Opłatnych umów, udostępniania informacji za pośrednictwem Serwisu internetowego lub komunikacji z osobami, których Dane dotyczą, jak również informacje pozyskane od/z:
  1. organów państwa, rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł – imiona i nazwiska, płci, daty urodzenia, numery identyfikacyjne (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, numery faksów, adresy prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres strony internetowej,
  2. podmiotów obsługujących płatności – imiona i nazwiska, płci, adresy poczty elektronicznej, dane dotyczące transakcji finansowych (np. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów),
  3. dostawców internetu – danych o lokalizacji, identyfikatorów internetowych (adresów IP), rodzajów przeglądarek internetowych, urządzeń i systemów, z których korzysta osoba, której Dane dotyczą, strony, na jakie osoba ta wchodzi oraz działania jakie na nich podejmuje,, treści plików cookies.

[Cele i podstawy przetwarzania Danych]

 

 1. Korzystanie przez osobę, której Dane dotyczą, z Serwisu internetowego, jest równoznaczne ze świadomością tej osoby, że jej Dane mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
  1. udzielania odpowiedzi na zapytania osób, których Dane dotyczą oraz zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia Danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych – na podstawie zgody osoby, której Dane dotyczą,
  2. podjęcia działa na żądanie osoby, której Dane dotyczą, przez zawarciem Umowy lub Odpłatnej umowy oraz w celu ich wykonania, w szczególności:
   i. świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, w tym umożliwienia Rejestracji, Logowania, składania Zamówień, zawierania Umów lub Opłatnych umów, udostępniania informacji za pośrednictwem Serwisu internetowego,
   ii. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z niego,
   iii. utworzenia, prowadzenia i zarządzania Kontem, w tym zapewnienia obsługi Konta i rozwiązywania problemów technicznych,
   iv. realizacji Zamówienia,
   v. rozliczenia transakcji, w tym wystawienia faktury,
   vi. zmiany, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy lub Odpłatnej Umowy,
   vii. komunikacji z osobami, których Dane dotyczą, w tym rozpatrywania wniosków, reklamacji i innych pism kierowanych przez osoby, których Dane dotyczą, do Administratora Danych,
   c.  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych, w szczególności realizacji obowiązków księgowych, podatkowych, finansowych, i archiwalnych,
   d. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub podmioty trzecie, wskazana w ust. 10-12 poniżej, w tym w celu:
   i. ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń Administratora Danych (dowodowym),
   ii. ochrony przed roszczeniami osób, których Dane dotyczą (dowodowym),
   iii. marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora Danych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania,
   iv. marketingu pośredniego usług stron trzecich, współpracujących z Administratorem Danych, np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania,
   v. badania satysfakcji osób, których Dane dotyczą, określenia jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia osób, których Dane dotyczą,
   vi. analitycznym, statystycznym i zarządczym, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, statystycznej i badawczej mającej na celu rozwój i ulepszenie świadczonych przez Administratora Danych usług,
   vii. przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji,
   viii. wprowadzania biznesowych mechanizmów kontrolnych,
   ix. zarządzania operacjami przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń.

[Zakres Danych]

 1. Przetwarzane dane mogą obejmować imiona i nazwiska, płci, dat urodzenia, firmy, numery identyfikacyjne (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, numery faksów, adresy prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjne (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), dane dotyczące transakcji finansowych (m.in. numery rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, inne unikalne identyfikatory), dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe (adresy IP), rodzaje przeglądarek internetowych, urządzeń i systemów, z których korzysta osoba, której Dane dotyczą, strony, na jakie osoba ta wchodzi oraz działania jakie na nich podejmuje, treści plików cookies oraz inne dane osobowe podane dobrowolnie przez osobę, której Dane dotyczą w ramach Serwisu internetowego, w tym w ramach formularzy interaktywnych lub ankiet lub w trakcie kontaktu z Administratorem Danych.

[Dobrowolność podania Danych]

 1. Poza przypadkami, gdy wymagają tego bezwzględnie i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, podanie Danych przez osobę, której Dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości Rejestracji, Logowania, składania Zamówień, zawierania Umów lub Opłatnych umów, udostępniania informacji za pośrednictwem Serwisu internetowego lub komunikacji z osobami, których Dane dotyczą.

 

[Odbiorcy Danych]

 1. Administrator Danych zastrzega sobie prawo ujawniania Danych właściwym organom władzy, w tym sądom, organom administracji rządowej i samorządowej, organom postępowania przygotowawczego, organom egzekucyjnym i inne organy ochrony prawnej, biuru informacji gospodarczej, nabywcom wierzytelności, podmiotom uczestniczącym w dokonywanych z udziałem Administratora Danych procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Administrator Danych zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania Danych podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Administratora Danych w szczególności usługi hostingu, zarządzania Serwisem internetowym, w tym w procesie obsługi osób, których Dane dotyczą, przewozowe (w tym operatorom pocztowym, osobom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącymi operatorami pocztowymi), pośrednictwa w realizacji płatności (w tym bankom oraz instytucjom płatniczym), informatyczne, naprawy sprzętu, marketingowe, zbierania opinii o Produktach, doradcze, księgowe, podatkowe, finansowe, windykacyjne, prawne, archiwizacyjne oraz niszczenia, przechowywania dokumentacji, a nadto likwidacji szkód (w tym wykonawcom usług w ramach likwidacji szkód).
 3. Administrator Danych zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania Danych podmiotom trzecim świadczącym na jego rzecz lub bezpośrednio na rzecz osób, których Dane dotyczą, usługi niezbędne do korzystania z Serwisu internetowego, w tym Rejestracji, Logowania, składania Zamówień, zawierania Umów lub Opłatnych umów, udostępniania informacji za pośrednictwem Serwisu internetowego lub komunikacji z osobami, których Dane dotyczą, w tym w celu rozpatrzenia reklamacji.
 4. Dane mogą być przetwarzane na terenie Polski, państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), na terenie sygnatariusza Porozumienia europejskiego obszaru gospodarczego (EOG). Dane mogą być przetwarzane także poza EOG, w tym także przez organizacje międzynarodowe, przez ich przekazanie przez Administratora Danych, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji celów określonych w ust. 8 powyżej, a przekazanie oraz przetwarzanie Danych poza EOG objęte są odpowiednim, adekwatnym do zasad przewidzianych w RODO stopniem ochrony uznanym decyzją Komisji Europejskiej. O zamiarze przekazania Danych poza EOG Administrator Danych informuje na etapie ich zbierania.

 

[Okresy przechowywania Danych]

 1. Dane będą przechowywane przez Administratora Danych tak długo, jak istnieć będzie postawa prawna ich przetwarzania, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego ich przechowywania. Dane będą więc przechowywane przez Administratora Danych przez następujące okresy:
  1. do czasu odwołania zgody przez Osobę, której dane dotyczą – w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  2. do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 19 powyżej,
  3. do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z Umowy lub Odpłatnej umowy i roszczeń o ich wykonanie – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania Umowy lub Odpłatnej umowy lub podjęcia działań na żądanie Osoby, której Dane dotyczą, przed zawarciem Umowy lub Odpłatnej umowy,
  4. do czasu wygaśnięcia obowiązków Administratora Danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  5. do czasu wygaśnięcia, w tym przedawnienia, praw, roszczeń lub obowiązków Administratora Danych oraz osoby, której Dane dotyczą – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych.
   16 .Z końcem okresu przechowywania Dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

[Profilowanie Danych]

 

 1. Dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o podejmowanych przez osobę, której Dane dotyczą, działaniach w ramach Serwisu internetowego, w tym o zawartych Umowach lub Odpłatnych Umowach czy dane socjodemograficzne, w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji osoby, której Dane dotyczą.

 

 

[Prawa i obowiązki osób, których Dane dotyczą]

 

 1. Osobie, której Dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych:
  1. dostępu do danych osobowych oraz przesłania kopii kompletu Danych oraz informacji o przetwarzaniu Danych,
  2. sprostowania Danych przez wskazanie danych nieprawidłowych lub nieaktualnych,
  3. usunięcia Danych, przy czym Administrator Danych ma prawo odmówić tego usunięcia w wypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące prawo,
  4. przenoszenia Danych przez przygotowanie i przekazanie przez Administratora Danych wskazanych Danych do innego administratora lub do osoby, której Dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
  5. ograniczenia przetwarzania Danych.
   19. Osobie, której Dane dotyczy, przysługuje także prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, w tym wobec profilowania na tej podstawie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, który jest wiążący dla Administratora Danych, chyba, że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnioną podstawę do przetwarzania, nadrzędną wobec interesów, praw i wolności osoby, której Dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   20. Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora Danych, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych Danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
   21. W przypadku przetwarzania Danych przez Administratora Danych na podstawie zgody osoby, której Dane dotyczą, zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (skutek na przyszłość).
   22. Osoba, której Dane dotyczą, korzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 18-21 powyżej, w szczególności przez wysłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@sylwiastefanczyk.pl stosownego żądania wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska, telefonicznie pod numerem +48 2579514310lub osobiście w siedzibie Administratora Danych.
   23. Jeżeli Osoba, której Dane dotyczą, umieszcza w Serwisie internetowym również jakiekolwiek Dane innych osób fizycznych, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.
   24. Osoba, której Dane dotyczą, jest uprawniona do korzystania z Danych i treści udostępnianych przez inne osoby w Serwisie internetowym podczas i w związku z korzystaniem z tego serwisu i za ich zgodą w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, chyba, że uzyska zgodę od tych osób na przetwarzanie ich Danych i ich treści w zakresie i w celu przewidzianym Polityką prywatności i wykraczającym poza korzystanie z Serwisu internetowego.
   25. Osobie, której Dane dotyczy, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

[Bezpieczeństwo Danych]

 1. Administrator Danych stosuje środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Dane przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku gromadzenia i opracowywania Danych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, żeby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie. Środki bezpieczeństwa stosowane przez Administratora danych są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.
 2. W celu zapewnienia osobom, których Dane dotyczą, wysokiego poziomu bezpieczeństwa Danych, Administrator Danych stosuje środki zapewniające:
  1. zdolność do ciągłego zapewniania poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  2. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych i dostępu do nich w razie zdarzenia fizycznego lub technicznego,
  3. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 

[Stosowanie plików cookies]

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są lokalnie zapisywane w pamięci pośredniej przeglądarki internetowej na komputerze osoby, której dotyczą Dane osobowe, z którego odwiedzana była strona.
 2. Pliki cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki internetowej, w celu optymalizacji oferowanej przez stronę treści i uproszczenia korzystania z tej strony. Danych tych nie wykorzystuje się do osobistej identyfikacji osoby, która odwiedziła stronę internetową.
 3. Stosowanie plików cookies odbywa się w oparciu o Politykę cookies, stanowiącą załącznik do Polityki prywatności.

 

[Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych, w tym RODO.
 2. Administrator Danych zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany lub uzupełnienia Polityki prywatności powodującej zmiany istotnych postanowień z ważnych przyczyn, a to w szczególności:
  1. wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Polityki prywatności,
  2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Administratora Danych,
  4. poprawy przez Administratora Danych bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony Danych,
  5. rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Serwisu internetowego lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Serwisu internetowego,
  6. zmian w przedmiocie prowadzonej przez Administratora Danych działalności (jej rozszerzenie lub ograniczenie),

odpowiednio do tych przyczyn lub skutków zmian. Zamiany nie mogą pozbawić osób, których Dane dotyczą, praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, tj. od daty ich wprowadzenia. Osoba, która nie będzie zgadzała się na zmianę Polityki prywatności, może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu internetowego.

Załącznik nr 2
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – stanowiąca uzupełnienie Polityki prywatności

 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest VINATT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Przyborowie 16, 32-823 Szczepanów wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000889746, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8692000634; o kapitale zakładowym: 5000 zł (dalej jako „Vinatta”); e-mail: biuro@sylwiastefanczyk.pl

Jak możesz się z nami skontaktować w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem. W związku z tym wyznaczyliśmy inspektora danych osobowych, z którym możesz kontaktować się pisemnie na adres naszej siedziby lub za pośrednictwem e-maila: biuro@sylwiastefanczyk.pl 

Jakie jest źródło pozyskania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie, w szczególności w ramach rejestracji, logowania, składania zamówień, zawierania umów, udostępniania nam informacji za pośrednictwem Serwisu internetowego lub komunikacji z nami. Twoje dane osobowe możemy również pozyskać od/z:

 1. organów państwa, rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł – imiona i nazwiska, płci, daty urodzenia, numery identyfikacyjne (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, numery faksów, adresy prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres strony internetowej,
 2. podmiotów obsługujących płatności – imiona i nazwiska, płci, adresy poczty elektronicznej, dane dotyczące transakcji finansowych (np. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów),
 3. dostawców internetu – danych o lokalizacji, identyfikatorów internetowych (adresów IP), rodzajów przeglądarek internetowych, urządzeń i systemów, z których korzystasz, strony, na jakie wchodzisz oraz działania jakie na nich podejmujesz, treści plików cookies.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i następujących postawach, tj.:

1) w celu udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania oraz zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych osobowych ze stron www oraz aplikacji mobilnych – na podstawie Twojej zgody,

2) podjęcia działa na Twoje żądanie przez zawarciem z nami umowy oraz w celu jej wykonania, w szczególności:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, w tym umożliwienia Rejestracji, Logowania, składania Zamówień, zawierania Umów lub Opłatnych umów, udostępniania informacji za pośrednictwem Serwisu internetowego,
 2. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z niego,
  xii. utworzenia, prowadzenia i zarządzania Kontem, w tym zapewnienia obsługi Konta i rozwiązywania problemów technicznych,

xiii. realizacji Zamówienia,

xiv. rozliczenia transakcji, w tym wystawienia faktury,

 1. zmiany, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy lub Odpłatnej Umowy,

xvi. komunikacji z Tobą, w tym rozpatrywania Twoich wniosków, reklamacji i innych pism kierowanych do nas,

3) wypełnienia ciążących na nas prawnych obowiązków, w szczególności realizacji obowiązków księgowych, podatkowych, finansowych, i archiwalnych,

4) wynikających z realizowanych prawnie uzasadnionych interesów przez nas lub podmioty trzecich współpracujących z nami, w tym w celu:

  1. ustalenia, dochodzenia lub ochrony naszych roszczeń (dowodowych),
  2. ochrony przed Twoimi roszczeniami czy próbami oszustwa (dowodowych),
  3. marketingu bezpośredniego naszych usług, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania,
  4. marketingu pośredniego usług podmiotów trzecich współpracujących z nami, np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania,
  5. badania Twojej satysfakcji, określenia jakości obsługi oraz poziomu Twojego zadowolenia,
  6. analitycznym, statystycznym i zarządczym, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, statystycznej i badawczej mającej na celu nasz rozwój i ulepszenie świadczonych przez nas usług,
  7. przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji,
  8. wprowadzania biznesowych mechanizmów kontrolnych,
  9. zarządzania operacjami przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń.

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzane przez nas Twoich danych osobowych może dotyczyć imion i nazwisk, płci, daty urodzenia, firmy, numerów identyfikacyjnych (m. in. PESEL, NIP, REGON i innych numerów w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adresów poczty elektronicznej, numerów telefonów, numerów faksów, adresów prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjne (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), danych dotyczących transakcji finansowych (m.in. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów), danych o lokalizacji, identyfikatorów internetowych (adresów IP), rodzajów przeglądarek internetowych, urządzeń i systemów, z których korzystasz, stron, na które wchodzisz, działań, jakie na nich podejmujesz, treści plików cookies oraz innych danych osobowych podanych przez Ciebie dobrowolnie w ramach Serwisu internetowego, w tym w ramach formularzy interaktywnych lub ankiet lub w trakcie kontaktu z nami.

Czy Twoje dane osobowe będą profilowane?

Twoje dane mogą zostać poddane profilowaniu. Do profilowania wykorzystywane są informacje o podejmowanych przez Ciebie działaniach w ramach Serwisu internetowego, w tym o zawartych przez Ciebie umowach czy dane socjodemograficzne, w celu dostosowania informacji marketingowych do Twoich indywidualnych preferencji.

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

Zastrzegamy sobie prawo ujawniania Twoich danych osobowych właściwym organom władzy, w tym sądom, organom administracji rządowej i samorządowej, organom postępowania przygotowawczego, organom egzekucyjnym i inne organy ochrony prawnej, biuru informacji gospodarczej, nabywcom wierzytelności, podmiotom uczestniczącym w dokonywanych z udziałem Administratora Danych procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Komu musimy ujawnić Twoje danych osobowe?

Zastrzegamy sobie prawo ujawniania Twoich danych osobowych właściwym organom władzy, w tym sądom, organom administracji rządowej i samorządowej, organom postępowania przygotowawczego, organom egzekucyjnym i inne organy ochrony prawnej, biuru informacji gospodarczej, nabywcom wierzytelności, podmiotom uczestniczącym w dokonywanych z naszym udziałem procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Komu możemy powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych możemy powierzyć podmiotom trzecim świadczącym na naszą rzecz w szczególności usługi hostingu, zarządzania Serwisem internetowym, w tym w procesie obsługi osób, których Dane dotyczą, przewozowe (w tym  operatorom pocztowym, osobom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącymi operatorami pocztowymi), pośrednictwa w realizacji płatności (w tym bankom oraz instytucjom płatniczym), informatyczne, naprawy sprzętu, marketingowe, zbierania opinii o Produktach, doradcze, księgowe, podatkowe, finansowe, windykacyjne, prawne, archiwizacyjne oraz niszczenia, przechowywania dokumentacji, a nadto likwidacji szkód (w tym wykonawcom usług w ramach likwidacji szkód). To przetwarzanie możemy również powierzyć podmiotom trzecim świadczącym na naszą rzecz lub bezpośrednio na Twoją rzecz usługi niezbędne do korzystania z Serwisu internetowego, w tym Rejestracji, Logowania, składania Zamówień, zawierania Umów lub Opłatnych umów, udostępniania informacji za pośrednictwem Serwisu internetowego lub komunikacji z Tobą w tym w celu rozpatrzenia Twojej reklamacji.

W każdym przypadku powierzenia przetwarzania Twoich danych osobowych dzieje się to w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Nasi usługodawcy muszą zapewnić gwarancję wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Twoich danych osobowych i przetwarzać je zgodnie z RODO.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza terytorium europejskiego obszaru gospodarczego (EOG)?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na terenie Polski, państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), na terenie europejskiego obszaru gospodarczego (EOG). Mogą one być również przetwarzane poza EOG, w tym także przez organizacje międzynarodowe, przez ich przekazanie przez nas, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji celów przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Przekazanie oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych poza EOG objęte będą odpowiednim, adekwatnym do zasad przewidzianych w RODO stopniem ochrony uznanym decyzją Komisji Europejskiej. O zamiarze przekazania Twoich danych osobowych poza EOG będziemy Cię informować na etapie ich zbierania.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak istnieć będzie postawa prawna ich przetwarzania, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego ich przechowywania. Twoje dane osobowe będą więc przechowywane przez nas przez następujące okresy:

1 ) do czasu odwołania przez Ciebie zgody – w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,

2 ) do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów,

3 ) do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z zawartych z nami umówi i roszczeń o ich wykonanie – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umów lub podjęcia działań na Twoje żądanie Osoby przed zawarciem tej umowy,

4  ) do czasu wygaśnięcia naszych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

5 ) do czasu wygaśnięcia, w tym przedawnienia, praw, roszczeń lub obowiązków zarówno Twoich jak i naszych – w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów.

Po zakończeniu przetwarzania Twoich danych osobowych zostaną one usunięte lub zanonimizowane.

 

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych oraz przesłania przez nas kopii kompletu tych danych oraz informacji o ich przetwarzaniu Danych. Możesz również żądać od nas sprostowania Twoich danych osobowych przez wskazanie danych nieprawidłowych lub nieaktualnych. Dalej, możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, przy czym możemy odmówić Ci tego usunięcia w wypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące prawo. Możesz też żądać od nad przeniesienia Twoich danych osobowych przez przygotowanie i przekazanie przez nas wskazanych przez Ciebie danych osobowych do innego administratora lub do Ciebie, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ograniczenia przetwarzania przez nas tych danych.

W dowolnym momencie możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, w tym wobec profilowania na tej podstawie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Twój sprzeciw jest dla nas wiążący, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnioną podstawę do przetwarzania, nadrzędną wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby naszego marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie będziesz mógł wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Twój sprzeciw jest dla nas wiążący i nie musisz go w żaden sposób uzasadniać.

Jeśli uznasz, że w jakiś sposób naruszyliśmy Twoje dane osobowe masz prawo wnieść skargę bezpośrednio do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który działa pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W skardze powinieneś zawrzeć pełny opis zaistniałego zdarzenia.

Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Tak, możesz taką zgodę cofnąć w dowolnym momencie. Musisz jednak pamiętać, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem (skutek na przyszłość).

Czy stosujemy pliki cookies?

Tak, stosujemy. Odbywa się to na warunkach opisanych w Polityce cookies.

Załącznik nr 3 Polityka plików cookies

 

[Postanowienia ogólne]

 

 1. Polityka plików cookies dotyczy plików cookies i odnosi się do Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.warsztat.sylwiastefanczyk.pl, którego operatorem jest

VINATT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Przyborowie 16, 32-823 Szczepanów wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000889746, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8692000634; o kapitale zakładowym: 5000 zł (dalej jako „Vinatta”); e-mail: biuro@sylwiastefanczyk.pl, zwana dalej Operatorem. Polityka plików cookies jest załącznikiem do Regulaminu i jego integralną częścią, zaś wszystkie terminy w niej użyte mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie.

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są lokalnie zapisywane w pamięci pośredniej przeglądarki internetowej na komputerze, z którego odwiedzana była strona. Pliki cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki internetowej, w celu optymalizacji oferowanej przez stronę treści i uproszczenia korzystania z tej strony. Danych tych nie wykorzystuje się do osobistej identyfikacji osoby, która odwiedziła stronę internetową.
 2. Operator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu internetowego pliki cookies i mającym do nich dostęp.
 3. Od momentu połączenia się z Systemem internetowym, Operatoru uzyskuje informację o danych o lokalizacji, identyfikatorach internetowych (adresach IP), rodzajach przeglądarek internetowych, urządzenia i systemach, z których korzysta osoba oraz czasie połączenia z Serwisem internetowym.
 4. Dane gromadzone automatycznie przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

[Cel używania plików cookies]

 

 1. Plików cookies Operator używa w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu internetowego, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie osoby korzystającej z Serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić podstronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; analiza tych statystyk jest anonimowa; statystyki stosuje się też do oceny popularności Serwisu internetowego,
  3. możliwości Logowania,
  4. utrzymanie sesji osoby korzystającej z Serwisu internetowego (po Logowaniu), dzięki której nie musi ona na każdej podstronie Serwisu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
  5. zapamiętywania rodzaju i ilości Produktów dodanych do koszyka,
  6. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Systemu internetowego.

 

[Używane pliki cookies i ich rodzaje]

 1. W ramach Serwisu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, tj.:
  1. „sesyjne” (session cookies),
  2. „stałe” (persistent cookies).
   40. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu zakończenia Logowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   41. Pliki cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   42. Pliki cookies mogą być:

   1. „niezbędne” , tj. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu internetowego; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych,
   2. „wydajnościowe”, tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu internetowego,
   3. „funkcjonalne”, tj. umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę korzystająca z Serwisu internetowego z ustawień i personalizację interfejsu osoby korzystającej z Serwisu internetowego,
   4. „marketingowe”, tj. umożliwiające dostarczanie osobom korzystającym z Serwisu internetowego treści marketingowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
   5. „analityczne”, tj. umożliwiające lepsze poznanie sposobu interakcji osób korzystających z Serwisu internetowego w zakresie zawartości stron internetowych, żeby lepiej zorganizować układ Serwisu internetowego; gromadzą dane o sposobie korzystania z Serwisu internetowego, typie strony, z której osoby korzystające z Serwisu internetowego zostały przekierowane oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty w Serwisie internetowym; nie rejestrują konkretnych danych osobowych osoby korzystającej z Serwisu internetowego, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym; w tym celu Operator korzysta z rozwiązania Google Analytics.

 

[Zmiana ustawień dotycząca plików cookies]

 1. Osoba korzystająca z Serwisu internetowego może w dowolnej chwili samodzielnie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies określające warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia osoby korzystającej z Serwisu internetowego. Tych zmian można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Należy pamiętać, że większość przeglądarek internetowych domyślnie jest ustawione na akceptację obsługi plików cookies w urządzeniu końcowym. Zamiany ustawień mogą w szczególności polegać na zablokowaniu automatycznej obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informowaniu o każdorazowym umieszczeniu plików cookies na urządzeniu osoby korzystającej z plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej osoby korzystającej z Serwisu internetowego.
 2. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym.

 

[Usuwanie plików cookies]

 

 1. Osoba korzystająca z Serwisu internetowego może w dowolnej chwili samodzielnie usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

[Pliki cookies zamieszczane przez podmioty trzecie]

 1. W Serwisie internetowym wykorzystywane są również pliki cookies zamieszczane przez podmioty trzecie świadczące usługi na rzecz Operatora, a umożliwiające personalizację działalności marketingowej i rozliczanie jej efektów. Więcej informacji o tych plikach cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach internetowych tych podmiotów.
 2. Google Analytics – pliki cookies analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez osoby korzystające z plików cookies, typie strony, z której osoby korzystające z Serwisu internetowego zostały przekierowane oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty w Serwisie internetowym. Pliki te nie rejestrują konkretnych danych osobowych osoby korzystającej z Serwisu internetowego lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym.
 3. Społecznościowe – pliki cookies gromadzone przy udostępnianiu treści w serwisach społecznościowych typu Facebook, Twitter, Google+, Pinterest itd., Logowaniu za pomocą serwisu społecznościowego typu Facebook itd., oglądaniu filmów typu YouTube, Vimeo itd.
 4. Reklamowe – pliki cookies, zapisywane przez firmy realizujące kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców, pozwalające na ograniczanie liczby wyświetleń reklamy w ramach kampanii, dostarczanie reklam odpowiadających zainteresowaniom osoby korzystającej z Serwisu internetowego oraz mierzące efektywność kampanii reklamowych.

[Bezpieczeństwo]

 1. Serwis internetowy jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.

 

[Postanowienia końcowe]

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce plików cookies mają zastosowanie powszechne obowiązujące przepisy prawa, w tym regulacje zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Operator zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany lub uzupełnienia Polityki plików cookies powodującej zmiany istotnych postanowień z ważnych przyczyn, a to w szczególności:
  1. wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Polityki plików cookies,
  2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Operatora,
  4. poprawy przez Operatora bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony gromadzonych danych,
  5. rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Serwisu internetowego lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Serwisu internetowego,
  6. zmian w przedmiocie prowadzonej przez Operatora działalności (jej rozszerzenie lub ograniczenie),

odpowiednio do tych przyczyn lub skutków zmian. Zamiany nie mogą pozbawić osób, które korzystają z Serwisu internetowego praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, tj. od daty ich wprowadzenia. Osoba, która nie będzie zgadzała się na zmianę Polityki plików cookies, może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu internetowego.